HZ.MUHAMMED'İN 20 ATASI

Hz.Muhammed'in 20 Atası


Günümüzde Hz. Muhammed'in 20. atası olan "Adnan bin Üded" e kadar soy ağacı hakkında kesin bilgilere sahibiz. 
Ünlü İslam tarihçisi Taberi, bir bilgin vasıtasıyla Ehli Kitab (yahudi-hristiyan) bir soy bilgininin yazdığı kitaba ulaşmıştır. Bu eserde Hz Muhammed'in 20. atası olan Adnan bin Üded'den İsmail Peygambere kadar 40 tane ata olduğu yazılmış ve isimleri verilmiştir. Bu isimler; Arap topraklarında Peygamber'in soyuna dair zikredilen isimlerle, dilden dolayı oluşan lafız kaymaları dışında bire bir aynıdır. Adnan bin Üded'den sonraki ataların bilgileri günümüze dosdoğru ulaşılamamıştır.(İbn-i Haldun c2 s 2981)

Biz bugün Hz. Muhammed'in 21 atasından bahsedeceğiz.

21- ÜDED: Peygamberimizn 20. atası olan Adnan'ın babasıdır. İsmailoğullarından yazı yazmayı ilk öğrenen kişidir. Bu yüzden bilgeliğiyle Arap kabileleri arasında büyük bir saygınlığı vardı. Kabe'nin idaresini üstlenmiştir. Kabenin idaresi İsmailoğullarından başka bir soya geçmemiştir.


20-ADNAN: İsmail bin İbrahim'in soyundan gelmiştir. İbrahim Peygamberin soyu Hz. Muhammed doğana kadar hiç bozulmamıştır ve Adnan bin Üded'e kadar olan soyunda hiçbir fikir ayrılığı yoktur. Hz. İsa zamanında yaşamıştır.(İbn-i İshak, İbn-i Hişam c1 s1-2, Buhari Sahih c4 s238)

19-MAADD: Adnan bin Üded'in iki oğlundan büyük olandır. İsmail peygamberin Hz. Muhammed'e miras bıraktığı nübüvvet nurunu, Maadd soyu devralmıştır. Savaşçı ve cesaretli kişiliğiyle ön plana çıkmıştır. Arap coğrafyasında deveyi ilk savaşlarda ve askeriyede kullanan kişidir. Deveye ilk semeri o vurmuş boyunduruğu ilk o giydirmiştir. Seferler düzenleyerek kabilesinin topraklarını ve söz hakkını genişletmiştir. (Yakub-i Tarih)

18-NİZAR: Babası Maadd'ın genişlettiği kabile ve servetlerin yönetimini devralmış. Hilafet süresi boyunca sözü dinlenmiştir. Bu büyük servet içinde tevazuyla yaşayabilmesi için babası tarafından Arapça'da "az-öz" manalarına gelen "Nizar" ismi verilmiştir. 

17-MUDAR: Nizar'ın soyundan nübüvvet nuru ona verilmiştir. Hz. Muhammed Mudar’a hakaret etmeyin zira o Müslüman oldu, buyurmuştur. (İbn Sad, Tabakat, 1/58; İbn Cevzi, Muntazam, 2/235; İbn Mibred, Şeceretü’n-Nebevî, 42)

16-İLYAS: Ataları İsmail ve İbrahim Peygamberin değiştirilen sünnetlerine ve tarihlerine karşı koyan ilk Araptır. Öyle ki kabilesine onun hilafet ettiği dönemde, İbrahim peygamber hakkındaki tüm yanlış bilgileri ve davranışları yok edene kadar mücadele etmiş sıkı kurallar koyarak tekrar tarihin bozulmasına engellemeye çalışmıştır. Kabe'nin yıkılan ilk yerlerini Hz İsmail'den sonra ilk onaran kişidir. (Ebu Nuaym Delail c1)

15-MÜDRİKE: Babası İlyas'ın tahrif edilen tarih ve sünnetler hakkındaki tutumundan sonra o da bozulan ahlakı düzeltmeye çabalamıştır. Bir rivayete göre Peygamberimizin ataları içinde ahlakı en güzel olan kişidir. (Yakub-i Tarih)

14-HUZEYME:Annesinin adı Selmâ binti Eslem el-Kudâî'dir. Nübüvvet nuru (yani peygamberimizin gerçek dedesi olarak soyu oluşturma) Kinane ile devam etti. 

13-KİNANE: Kabe yönetimini devralmış ve bu görevi ölene kadar sürdürmüştür. Soyu Kinaneoğulları olarak bilinmektedir.

12-NADR: Yüz güzelliği ve nurundan dolayı Arap kabileleri arasında "Nadr" lakabı almıştır. Hadislerde açıklandığı üzere Allah, Peygamberimizi dünyay getirmek için, İbrahim peygamberin oğullarından İsmail'i, İsmail peygamberin oğullarından Kinane oğullarını, Kinane oğullarından Nadr bin Kinane'yi(Kureyş), Kureyş oğullarından da Haşim oğullarını seçmiştir. ( Müslim Sahih c4 s1782, Tirmizi Sünen c5 s583)

11-FİHR(KUREYŞ): Hımyer kralı Hassan bin Abdi Külaf Kabe'yi yıkarak kendi krallığında yeniden inşa etmek istedi. Bunun üzerine Kabe'nin yönetimiyle ve bakımıyla ilgilenen Fihr buna müsade etmeyerek ordusuyla beraber Hımyer Kralı ile savaştı ve galip oldu. Bu yüzden Fihr lakabını aldı.


10-GALİP: Annesinin adı Leylâ binti Hâris b. Teym olan Gâlib’in Lüey ve Teym adında iki oğlu oldu. Nübüvvet nuru Lüey ile devam etti. Teym’in soyundan gelen kabileye Teym-i Edrem adı verildi. Bu kabilede Muharibler gibi Mekke dışında oturdular. Hilâl b. Abdullah b. Abdumenat ile Mekke Fethi sırasında ölüm emri verilen İbn Hatal bu kabiledendi.(İbn Mibred, Şeceretü’n-Nebevî, 33)

9-LÜEY:Hâris b. Lüey oğulları Hemedân’a yerleşti. Onun soyundan gelenlere Cüşem oğulları denildi. Sam b. Lüey oğulları Umman’a gittiler. Avf b. Lüey oğulları Gatafanlarla birleşti, Zübyân oğullarının Mürre oğulları boyunu oluşturdular.(İbn Mibred, Şeceretü’n-Nebevî, 33)

8-KA'B: Araplar cuma gününe "Arube" diyorlardı. Bu güne "Cuma" adını takan kişi Hz. Muhammed'in 8. dedesi Ka'b'dır. Kabilesine cuma günleri mescidlerde vaaz ve nasihat etmiştir. Cuma günü ilk vaaz eden ve halkı mescitlerde toplayan kişidir. (İbn Mibred, Şeceretü’n-Nebevî, 33)

6-MÜRRE:Annesinin adı Mahşiyye binti Şeybân b. Muharib b. Fihr olan Mürre’nin Kilâb, Teym ve Yakazâ adında üç oğlu oldu. Nübüvvet nuru Kilâb ile devam etti. Teym’in soyundan gelen ve Hz. Ebu Bekir’in mensubu olduğu Kureyş kabilesine Teym oğulları denildi. Yakazâ’nın soyundan gelen ve Hâlid b. Velîd’in de mensubu olduğu Kureyş kabilesine ise Mahzûm b. Yakazâ oğulları denildi. (Taber-i Tarih c2)

5-KİLAB:Asıl adı Hakîm olan Kilâb’ın annesinin adı Hind binti Süreyr b. Salebe’ydi. Kusay (Zeyd) ve Zühre adında iki oğlu oldu. Nübüvvet nuru Kusay ile devam etti. Zühre’nin soyundan gelen nesilden Hz. Âmine’nin de mensup olduğu Zühre oğulları kabilesi oluştu. Hz. Amine’nin kendi kabilelerinden olması ile iftihar eden Zühre oğulları “Bizler Allah Resulü’nün dayılarıyız.” Diyerek bununla iftihar ederlerdi.(İbn Hibban, Sire, 1/44; İbn Cevzi)

4-KUSAY(ZEYD): Asıl adı Zeyd olan Kusay’ın annesi Âtike binti Hilâl’dir. Abdumenaf, Abduddar, Abduluzzâ, Abdullah Abd, Tahmur ve Berre adında yedi çocuğu oldu. Abduddar’ın soyundan gelen ve Musab b. Umeyr gibi meşhur sahabilerin mensubu olduğu Kureyş kabilesine Abduddar oğulları denildi. Abd’ın soyundan gelen ve Tüleyb b. Umeyr gibi sahabilerin mensubu olduğu Kureyş kabilesine ise Abd oğulları denildi. Gelişmeyen kabile çok küçük kaldı. Abduluzzâ’nın soyundan gelen Hz. Hatice, Zübeyr b. Avvâm ve Hakîm b. Hizâm gibi meşhur sahabilerin mensubu olduğu kabileye ise Esed b. Abdululuzzâ oğulları denildi. Kabe'yi 7. kez tamir etmiştir(İbn Cevzî, Muntazam, 2/216; İbn Mibred, Şeceretü’n-Nebevî, 27)

3-ABD-İ MENAF(MUGİRE):Asıl ismi Muğîre olan Abdumenâf’ın annesi Hubbâ binti Huleyl b. Hubşiyye’dir. Çok yakışıklı biri olduğu için halk arasında Kameru’l-Batha lakabı ile anılırdı. Dört oğlunun her birinin soyundan gelenler çeşitli kabilelere ayrıldı. Hâşim’in soyundan gelenlere Hâşim oğulları, Muttalib’in soyundan gelenlere Muttalib oğulları, Nevfel’in soyundan gelenlere Nevfel oğulları, Abduşşems’in soyundan gelenlere ise Abduşşems oğulları denildi. Haşim oğulları zaman içinde Abdulmuttalib, Abbasiler ve Ehl-i Beyt gibi kollara ayrıldılar. Abduşşems oğullarının en kalabalık kolunu, tarihe Emeviler olarak geçen Ümeyye oğulları oluşturdu. Abduluzzâ, Habîb, Rebîa, Abduümeyye ve Nevfel kolları öne çıkamadılar. Mugire'nin elinde Nizar'in sancağı ve İsmail peygamberin yayı bulunuyordu (İbn Cevzi, Muntazam, 2/210; İbn Mibred, Şeceretü’n-Nebevî, 26)

2-HAŞİM: Kureyş'i ticaretle kalkındırmışlardır. Kureyş Suresi'nde bahsi geçen olay budur.

1-ABDÜLMUTTALİP:Asıl adı Şeybe olan dedesi, Medine’de doğdu.5 Babası Hâşim ticaret için gittiği Medine’de Selmâ hanımla evlendi. Düğünden bir kaç gün sonra hazırlanıp Mekke’ye gittiler. Hamile kalan Selmâ Hanım, doğum yaklaşınca eşine kendisini Medine’ye götürmesini rica etti. Burada dünyalar güzeli bir oğulları oldu. Ona Şeybe adını verdiler. Babası vefat edince yetim kalan Şeybe, çocukluğunu Medine’de geçirdi.

Amcası Talib onu alıp Mekke’ye getirdi. Onu görenler Muttalib’in kölesi sandığı için adı Muttalib’in kölesi olarak kaldı. On veya on bir oğlu altı kızı oldu.

Yorumlar